privacy statement

Poniżej znajdziesz nasze Ogólne Warunki Handlowe. Obowiązują one zawsze, gdy korzystasz lub składasz zamówienie za pośrednictwem naszej Witryny i zawierają ważne informacje dla Ciebie jako kupującego. Dlatego przeczytaj uważnie Ogólne Warunki Handlowe. Zalecamy również zapisanie lub wydrukowanie niniejszych warunków, aby móc je przeczytać ponownie w późniejszym czasie.

Artykuł 1 Definicje
1.1 Heijnen Motors V.O.F.: z siedzibą w Venlo i zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem rejestracyjnym 12010023, prowadząca działalność pod nazwą Heijnen Motors V.O.F..
1.2 Strona internetowa: strona internetowa Heijnen Motors V.O.F., z którą można się zapoznać za pośrednictwem www.heijnencarparts.nl i wszystkich powiązanych subdomen.
1.3 Klient: osoba fizyczna lub prawna, niezależnie od tego, czy wykonuje swój zawód lub działalność gospodarczą, która zawiera Umowę z Heijnen Motors V.O.F. i/lub zarejestrował się w Witrynie.
1.4 Umowa: wszelkie ustalenia lub umowy pomiędzy Heijnen Motors V.O.F. a Klientem, której integralną część stanowią Ogólne Warunki Handlowe.
1.5 Warunki: niniejsze Ogólne Warunki.

Artykuł 2   Zastosowanie Warunki ogólne
2.1  W przypadku wszystkich ofert, umów i dostaw Heijnen Motors V.O.F. zastosowanie mają Ogólne Warunki Handlowe, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie.
2.2 Jeśli Klient zawiera postanowienia lub warunki w swoim zamówieniu, potwierdzeniu lub powiadomieniu zawierającym akceptację, które odbiegają od Ogólnych Warunków lub nie pojawiają się w nich, są one dla Heijnen Motors V.O.F. tylko wiążące, jeśli i o ile zostało to zrobione przez Heijnen Motors V.O.F. wyraźnie zaakceptowane na piśmie.
2.3 W przypadku, gdy oprócz niniejszych Ogólnych Warunków zastosowanie mają określone warunki dotyczące produktu lub usługi, te warunki mają również zastosowanie, ale w przypadku sprzecznych warunków Klient zawsze może powołać się na odpowiednie postanowienie, które jest najkorzystniejsze dla jego.  

Artykuł 3 Ceny i informacje
3.1 Wszystko w Witrynie i innych van Heijnen Motors V.O.F. ceny podane na materiałach zawierają podatek VAT oraz, o ile nie zaznaczono inaczej w Witrynie, inne opłaty nałożone przez rząd.
3.2 Jeśli zostaną naliczone koszty wysyłki, zostanie to wyraźnie określone w odpowiednim czasie przed zawarciem Umowy. Ponadto koszty te będą wykazywane oddzielnie w procesie składania zamówienia.
3.3 Zawartość Witryny została opracowana z najwyższą starannością. Heijnen Motors V.O.F. nie może jednak zagwarantować, że wszystkie informacje w Witrynie są zawsze poprawne i kompletne. Wszystkie ceny i inne informacje na Stronie oraz w innych Heijnen Motors V.O.F. materiały pochodzące są zatem obarczone oczywistymi błędami programistycznymi i literowymi.
3,4 Heijnen Motors V.O.F. nie ponosi odpowiedzialności za odchylenia (kolorów) spowodowane jakością ekranu.

Artykuł 4  Umowa ustanawiająca
4.1  Umowa zostaje zawarta w momencie przyjęcia przez Klienta oferty Heijnen Motors V.O.F. i spełnianie wymagań określonych przez Heijnen Motors V.O.F. podane warunki.
4.2 Jeśli Klient zaakceptował ofertę drogą elektroniczną, Heijnen Motors V.O.F. niezwłocznie drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia oferty. Do czasu potwierdzenia otrzymania tej akceptacji Klient ma możliwość rozwiązania Umowy.
4.3 Jeśli okaże się, że Klient podał nieprawidłowe informacje podczas akceptowania lub zawierania Umowy w inny sposób, Heijnen Motors V.O.F. prawo do wypełnienia swojego obowiązku dopiero po otrzymaniu prawidłowych danych.
4.4 Heijnen Motors V.O.F. może dowiedzieć się w ramach prawnych, czy Klient jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, ale także o wszystkich faktach i czynnikach, które są ważne dla odpowiedzialnego zawarcia Umowy. Jeśli firma Heijnen Motors V.O.F. ma na podstawie tego dochodzenia uzasadnione podstawy, aby nie zawrzeć Umowy, jest on uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia lub żądania z podaniem przyczyn lub do obwarowania wykonania specjalnymi warunkami, takimi jak zaliczka.  

Artykuł 5 Rejestracja
5.1 Aby optymalnie korzystać z Serwisu, Klient może zarejestrować się za pomocą formularza rejestracyjnego/opcji logowania do konta w Serwisie.
5.2 W trakcie procedury rejestracji Klient wybiera nazwę użytkownika i hasło, za pomocą których może logować się do Serwisu po dokonaniu rejestracji. Klient jest odpowiedzialny za wybór wystarczająco wiarygodnego hasła.
5.3 Klient musi zachować swoje dane logowania, swoją nazwę użytkownika i hasło w ścisłej poufności. Heijnen Motors V.O.F. nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie danych do logowania i zawsze może założyć, że Klient rejestrujący się w Serwisie jest w rzeczywistości tym Klientem. Wszystko, co dzieje się za pośrednictwem konta Klienta, odbywa się na odpowiedzialność i ryzyko Klienta.
5.4 Jeśli Klient wie lub podejrzewa, że ​​jego dane logowania dostały się w ręce osób nieupoważnionych, musi jak najszybciej zmienić swoje hasło i/lub Heijnen Motors V.O.F. aby firma Heijnen Motors V.O.F. może podjąć odpowiednie środki.

Artykuł 6  Umowa Wykonawcza
6.1 Gdy tylko zamówienie zostanie złożone przez Heijnen Motors V.O.F. otrzymano, Heijnen Motors V.O.F. produkty tak szybko, jak to możliwe, z należytym przestrzeganiem postanowień ustępu 3 niniejszego artykułu.
6,2 Heijnen Motors V.O.F. jest uprawniony do angażowania osób trzecich w wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy.
6.3 W Witrynie jest jasno opisane, w odpowiednim czasie przed zawarciem Umowy, w jaki sposób nastąpi dostawa iw jakim terminie produkty zostaną dostarczone. Jeśli nie uzgodniono ani nie podano terminu dostawy, produkty zostaną w każdym przypadku dostarczone w ciągu 30 dni.
6,4 Jeśli Heijnen Motors V.O.F. nie może dostarczyć produktów w uzgodnionym terminie, poinformuje o tym fakcie Klienta. W takim przypadku Klient może wyrazić zgodę na nowy termin dostawy albo otrzyma możliwość nieodpłatnego rozwiązania Umowy.
6,5 Heijnen Motors V.O.F. zaleca Klientowi dokonanie oględzin dostarczonych produktów oraz zgłoszenie stwierdzonych wad w rozsądnym terminie, najlepiej pisemnie lub pocztą elektroniczną. Więcej informacji można znaleźć w artykule dotyczącym gwarancji i zgodności. W szczególności Klienci działający w ramach wykonywania swojego zawodu lub działalności gospodarczej muszą zgłaszać wszelkie usterki do Heijnen Motors V.O.F. w ciągu 7 dni od otrzymania, po czym wygasają wszelkie prawa do naprawy, wymiany, odszkodowania itp.
6.6 Gdy tylko produkty, które mają zostać dostarczone, zostaną dostarczone pod wskazany adres dostawy, ryzyko związane z tymi produktami przechodzi na Klienta. Jeżeli wyraźnie uzgodniono inaczej, ryzyko przechodzi na Klienta wcześniej. Jeśli Klient zdecyduje się na odbiór produktów, ryzyko przechodzi z chwilą przekazania produktów.
6,7 Heijnen Motors V.O.F. jest uprawniony do dostarczenia podobnego produktu o podobnej jakości co zamawiany produkt, jeżeli zamówiony produkt nie jest już dostępny. Klient uprawniony jest wówczas do nieodpłatnego rozwiązania Umowy i zwrotu towaru bez ponoszenia kosztów.  

Artykuł 7   Prawo odstąpienia od umowy / zwrotu
7.1 Ten artykuł ma zastosowanie tylko wtedy, gdy Klient jest osobą fizyczną, która nie działa w ramach wykonywania swojego zawodu lub działalności gospodarczej. Klienci biznesowi nie mają zatem prawa do odstąpienia od umowy. Klient ma prawo rozwiązać Umowę zawieraną na odległość z Heijnen Motors V.O.F. w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania produktu, bez podania przyczyny, do nieodpłatnego rozwiązania umowy. Bieg terminu rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią niebędącą przewoźnikiem lub: jeżeli Klient zamówił kilka produktów w ramach tego samego zamówienia: w dniu, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymała ostatni produkt; jeżeli dostawa Produktu składa się z kilku przesyłek lub części: od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymali ostatnią przesyłkę lub ostatnią część; w przypadku Umów dotyczących regularnej dostawy produktów przez określony czas: dzień, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymał pierwszy produkt.
7.2 Tylko bezpośrednie koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient. Klient musi zatem sam ponieść koszty zwrotu. Jeśli koszty te są wyższe niż zwykła opłata pocztowa, Heijnen Motors V.O.F. oszacowanie tych kosztów. Wszelkie poniesione przez Klienta koszty wysyłki i zapłaty za produkt Klientowi zostaną zwrócone Klientowi po zwrocie całości zamówienia.
7.3 W okresie odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, Klient będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Klient otworzy opakowanie i użyje produktu tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów. Punktem wyjścia jest tutaj to, że ta kontrola nie może wykraczać poza to, co Klient mógłby zrobić w sklepie stacjonarnym.
7.4   Klient ponosi odpowiedzialność tylko za utratę wartości produktu wynikającą ze sposobu obchodzenia się z produktem wykraczającego poza to, co jest dozwolone w poprzednim akapicie.
7.5 Klient może rozwiązać Umowę zgodnie z ust. 1 terminu określonego w niniejszym artykule, przesyłając wzór formularza odstąpienia (cyfrowo) do Heijnen Motors V.O.F. lub w inny jednoznaczny sposób do Heijnen Motors V.O.F. zaznaczyć, że rezygnuje z zakupu. Heijnen Motors V.O.F. w przypadku zgłoszenia cyfrowego potwierdza otrzymanie tego zgłoszenia. Po rozwiązaniu umowy Klient ma 14 dni na zwrot towaru. Możliwy jest również natychmiastowy zwrot produktu w okresie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pod warunkiem załączenia wzoru formularza odstąpienia od umowy lub innego jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Produkty można zwrócić na adres: Heijnen Motors V.O.F. Kaldenkerkerweg 485 5915 PP Venlo
7.6  Kwoty już wpłacone (z góry) przez Klienta zostaną zwrócone Klientowi w możliwie najkrótszym terminie, nie później jednak niż 14 dni po rozwiązaniu Umowy, w taki sam sposób, w jaki Klient opłacił zamówienie. Jeżeli Klient wybrał droższy sposób dostawy niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, Heijnen Motors V.O.F. nie zwracać dodatkowych kosztów za droższą metodę, chyba że Heijnen Motors V.O.F. oferuje odbiór samego produktu, Heijnen Motors V.O.F. poczekaj ze spłatą, aż Heijnen Motors V.O.F. otrzymał produkt lub do czasu wykazania przez Klienta, że ​​zwrócił produkt, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
7.7 W Witrynie informacja o tym, czy obowiązuje prawo do odstąpienia od umowy i jaka jest wymagana procedura, jest jasno określona w odpowiednim czasie przed zawarciem Umowy. 7.8 Prawo odstąpienia nie dotyczy: Produktów, które zostały stworzone przez przedsiębiorcę zgodnie ze specyfikacją konsumenta; Produkty, które mogą szybko się zepsuć lub zestarzeć; Luźne gazety i czasopisma; Nagrania audio i wideo oraz programy komputerowe, których pieczęć Klient złamał; Produktów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których plomba została naruszona po dostarczeniu; Dostarczanie treści cyfrowych w inny sposób niż na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą Klienta, który oświadczył, że niniejszym traci prawo odstąpienia od umowy.

Artykuł 8   Płatność
8.1 Klient musi dokonać płatności na rzecz Heijnen Motors V.O.F. zgodnie z metodami płatności wskazanymi w procedurze składania zamówienia i ewentualnie w Serwisie. Heijnen Motors V.O.F. jest wolny w wyborze oferowanych metod płatności, które również mogą się zmieniać od czasu do czasu. W przypadku płatności po dostawie, Klientowi przysługuje termin płatności 14 dni licząc od dnia następującego po dostawie.
8.2 Jeśli Klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych w terminie, po otrzymaniu płatności od Heijnen Motors V.O.F. został poinformowany o opóźnionej płatności i Heijnen Motors V.O.F. Klientowi wyznaczono 14-dniowy termin na uregulowanie swoich zobowiązań płatniczych, jeżeli płatność nie zostanie dokonana w tym 14-dniowym terminie, odsetki ustawowe będą należne od pozostałej do spłaty kwoty, a Heijnen Motors V.O.F. uprawniony do obciążenia poniesionymi przez niego pozasądowymi kosztami windykacji. Te koszty windykacji wynoszą maksymalnie: 15% od zaległych kwot do 2500 €; 10% od kolejnych 2500 € i 5% od kolejnych 5000 € przy minimalnej kwocie 40 €. Heijnen Motors V.O.F. mogą odbiegać od podanych kwot i procentów na korzyść Klienta.

Artykuł 9 Gwarancja i zgodność
9.1  Ten artykuł ma zastosowanie wyłącznie w przypadku Klienta, który nie wykonuje swojego zawodu lub działalności gospodarczej. Jeśli firma Heijnen Motors V.O.F. na produkty udzielana jest odrębna gwarancja, z zastrzeżeniem powyższego, dotyczy to wszystkich rodzajów Klientów.
9,2 Heijnen Motors V.O.F. gwarantuje, że produkty są zgodne z Umową, specyfikacjami podanymi w ofercie, uzasadnionymi wymogami solidności i/lub użyteczności oraz przepisami ustawowymi i/lub rozporządzeniami rządowymi obowiązującymi w dniu zawarcia Umowy. Jeśli zostało to wyraźnie uzgodnione, Heijnen Motors V.O.F. gwarantuje również, że produkt nadaje się do użytku innego niż normalne.
9.3 Gwarancja udzielona przez firmę Heijnen Motors V.O.F., producenta lub importera, nie ma wpływu na prawa i roszczenia, które Klient już posiada i może powoływać się na mocy Umowy.
9.4 Jeśli dostarczony produkt nie jest zgodny z Umową, Klient musi powiadomić Heijnen Motors V.O.F. w rozsądnym czasie po wykryciu wady. zostać o tym powiadomiony.
9,5 Jeśli Heijnen Motors V.O.F. W przypadku uznania reklamacji reklamowany towar zostanie naprawiony, wymieniony lub zwrócony po konsultacji z Klientem. Maksymalne odszkodowanie, z zachowaniem artykułu o odpowiedzialności, jest równe cenie zapłaconej przez Klienta za produkt.  

Artykuł 10   Procedura reklamacyjna
10.1 Jeśli Klient ma reklamację dotyczącą produktu (zgodnie z artykułem dotyczącym gwarancji i zgodności) i/lub innych aspektów usług świadczonych przez Heijnen Motors V.O.F., może skontaktować się z Heijnen Motors V.O.F. złożyć reklamację telefonicznie, mailowo lub pocztą. Zobacz dane kontaktowe na dole Regulaminu.
10,2 Heijnen Motors V.O.F. udzieli Klientowi odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w możliwie najkrótszym terminie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeśli udzielenie merytorycznej lub ostatecznej odpowiedzi nie jest jeszcze możliwe, Heijnen Motors V.O.F. w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji potwierdź reklamację oraz wskaż termin, w jakim spodziewa się udzielić merytorycznej lub ostatecznej odpowiedzi na reklamację Klienta.
10.3 Jeśli (Nazwa firmy) jest powiązana z organizacją zajmującą się alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów, zostanie to wyraźnie zaznaczone na Stronie internetowej, w tym odniesienie do organu. Klienci, którzy nie działają w ramach wykonywania swojego zawodu lub działalności gospodarczej, mogą również kontaktować się pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artykuł 11   Odpowiedzialność
11.1 Ten artykuł ma zastosowanie tylko wtedy, gdy Klient jest osobą fizyczną lub prawną działającą w ramach wykonywania swojego zawodu lub działalności gospodarczej.
11.2 Całkowita odpowiedzialność Heijnen Motors V.O.F. wobec Klienta z tytułu rażącego uchybienia w wykonaniu Umowy ogranicza się do zwrotu maksymalnie kwoty ceny określonej za tę Umowę (wraz z podatkiem VAT).
11.3 Odpowiedzialność firmy Heijnen Motors V.O.F. przeciwko Klientowi za szkody pośrednie, w tym w każdym przypadku – ale wyraźnie nie ograniczając się do – szkód następczych, utraconych zysków, utraconych oszczędności, utraty danych i szkód spowodowanych przerwą w działalności, jest wykluczona.
11.4 Oprócz przypadków wymienionych w poprzednich dwóch akapitach tego artykułu, Heijnen Motors V.O.F. żadnej odpowiedzialności wobec Klienta za szkody, niezależnie od podstawy, na której opierałoby się roszczenie odszkodowawcze. Jednak ograniczenia, o których mowa w niniejszym artykule, wygasają, jeśli i o ile szkoda jest wynikiem umyślnego lub umyślnego lekkomyślności ze strony Heijnen Motors V.O.F.
11.5 Odpowiedzialność firmy Heijnen Motors V.O.F. przeciwko Klientowi z powodu przypisanego uchybienia w wykonaniu Umowy powstaje tylko wtedy, gdy Klient Heijnen Motors V.O.F. niezwłocznie i prawidłowo wyśle ​​pisemne zawiadomienie o niewywiązaniu się ze zobowiązań, podając rozsądny termin usunięcia wady, a Heijnen Motors V.O.F. nadal nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań nawet po upływie tego okresu. Zawiadomienie o zwłoce musi zawierać jak najbardziej szczegółowy opis wady, tak aby Heijnen Motors V.O.F. w stanie odpowiednio zareagować.
11.6 Warunkiem istnienia jakiegokolwiek prawa do odszkodowania jest zawsze zgłoszenie przez Klienta szkody Heijnen Motors V.O.F. na piśmie tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 30 dni po jej powstaniu. raporty.
11,7 W przypadku działania siły wyższej firma Heijnen Motors V.O.F. nie jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania za jakiekolwiek szkody wyrządzone Klientowi w wyniku tego.  

Artykuł 12   Zastrzeżenie własności
12.1 Dopóki Klient nie dokona pełnej zapłaty za całą uzgodnioną kwotę, wszystkie dostarczone towary pozostają własnością Heijnen Motors V.O.F.

Artykuł 13 Dane osobowe
13.1 Heijnen Motors V.O.F. przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z polityką prywatności opublikowaną w Serwisie.

Artykuł 14 Postanowienia końcowe
14.1 Umowa podlega prawu holenderskiemu.
14.2  O ile bezwzględnie obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, wszelkie spory, które mogą wyniknąć w wyniku Umowy, będą kierowane do właściwego sądu holenderskiego w okręgu, w którym Heijnen Motors V.O.F. jest zlokalizowany.
14.3 Jeżeli któreś z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków okaże się nieważne, nie wpłynie to na ważność całości Ogólnych Warunków. W takim przypadku strony przyjmą (a) nowe postanowienie (nowe) w celu jego zastąpienia, które nada kształt intencji pierwotnego postanowienia w zakresie, w jakim jest to prawnie możliwe.
14.4 W niniejszych Ogólnych Warunkach „w formie pisemnej” obejmuje również komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej i faksu, pod warunkiem, że tożsamość nadawcy i integralność wiadomości e-mail są wystarczająco ustalone. Dane kontaktowe W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg po zapoznaniu się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami lub uwagami prosimy o kontakt pisemny lub e-mailowy.
Heijnen Motors V.O.F. Kaldenkerkerweg 485 5915 PP Venlo
Tel: 077 351 65 93
E-mail: info@heijnencarparts.nl
IBAN: NL08ABNA0579423999
BIC: ABNANL2A
Izba handlowa: 12010023
VAT: NL813958544B01  

© 2024 • HEIJNEN MOTORS